Hartwig Medical Foundation heeft de ANBI status, en is een door de Belastingdienst erkend goed doel.

Kerngegevens

Stichting Hartwig Medical Foundation
Science Park 408
1098 XH Amsterdam
info@hartwigmedicalfoundation.nl
+31 (0)20 235 2640
RSIN 855072490

Doelstelling

Stichting Hartwig Medical Foundation is opgericht op 7 april 2015 en kent haar oorsprong in het Center for Personalised Cancer Treatment (Stichting CPCT) en heeft als missie – zoals in de statuten wordt vermeld – het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding en behandeling van kanker en andere ziekten, in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang. Hartwig Medical Foundation tracht dit doel te bereiken door:

 • het opzetten en onderhouden van databanken en een centrale medische DNA/RNA-sequencing faciliteit;
 • het faciliteren van tijdige en verantwoorde klinische implementatie van – op genomics -technologie gebaseerde – diagnostiek;
 • de toepassing van grootschalige sequencing technologieën op patiëntmateriaal ten behoeve van de identificatie en ontwikkeling van biomarkers*;
 • het opbouwen en valoriseren van kennis en intellectuele eigendom, wat zal terugvloeien in de Hartwig Medical Foundation ten behoeve van (de activiteiten die bijdragen aan) de doelstelling.

* Een biomarker is een kenmerk dat een relatie tussen een genetisch profiel, medicatie en behandeluitkomst geeft.

Beleidsplan 2019-2020

Het beleidsplan bevat het kader en richtlijnen voor de activiteiten van Hartwig Medical Foundation en is het uitgangspunt voor de raad van toezicht en het bestuur.

Hartwig Medical Foundation gaat door op de ingeslagen weg om het potentieel van grootschalige DNA/RNAanalyses en de opslag van genetische data in combinatie met klinische data, in te zetten voor de verbetering van de (gepersonaliseerde) behandeling van kankerpatiënten. De kern van de missie van Hartwig Medical Foundation is ongewijzigd: het verbeteren van de behandeling van kankerpatiënten.

Hartwig Medical Foundation draagt eraan bij dat:

 • oncologen (en ondersteunde specialisten) gereedschappen van steeds hoger niveau in handen krijgen om patiënten beter te behandelen met behulp van een patiëntrapport dat begrijpelijk is en dat naast standaardbehandeling ook off-label opties en lopende trials in kaart brengt;
 • het zorgsysteem de informatie krijgt om nieuwe medicijnen sneller en minder kostbaar beschikbaar te maken met behulp van WGS en bioinformatische analyse en een landelijke DNA/RNA-database, in combinatie met andere landelijk databases zoals de NKR van IKNL en PALGA van de pathologen;
 • onderzoekers de genetische en klinische data krijgen om fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek te versnellen, door hen toegang te verschaffen tot een nationale landelijke DNA/RNA-database aangevuld met klinische gegevens en andere gekoppelde relevante gegevens.

Lerend zorgsysteem

Hartwig Medical Foundation wil bijdragen aan een ‘lerend zorgsysteem in de oncologie’. Immers: meten is weten. Door op landelijke schaal genetische, behandel- en behandeluitkomstdata te verzamelen en beschikbaar te stellen, wordt inzicht gegeven in de effectiviteit van medicatie bij een bepaalde genetische make-up van de tumor. En dat draagt weer bij aan betere behandelkeuzes. Daarnaast worden door de koppeling met andere kennisbanken en lopende trials de behandelopties vergroot.

van biopt tot patiëntrapport

De voorwaarden voor een lerend zorgsysteem zijn onveranderd:

 • Opname door het zorgsysteem. Voor opname is bekendheid bij en betrokkenheid van het Ministerie van VWS, ZiN, NZA, Zorgverzekeraars Nederland, NFU, NVZ en – last but not least – NFK van groot belang. Het allerbelangrijkste echter is uiteraard de toenemende relevantie van het patiëntrapport voor medisch oncologen en longartsen, klinisch moleculair biologen in de pathologie, pathologen en patiënten.
 • Beschikbare biomarkers. Voor het ontdekken van biomarkers zijn een grote databank met kwalitatief hoogwaardige informatie en slimme algoritmes en participatie in een off-label programma (DRUP-studie) vereisten. Het optimaal stimuleren, organiseren en faciliteren van de (inter)nationale onderzoekgemeenschap is hierbij van groot belang.
 • Draagvlak onder de zorgprofessionals. Dit draagvlak neemt toe door een transparante en toegankelijke patiëntrapportage, die directe toegevoegde waarde voor de arts en patiënt biedt. Voorlichting en opleiding over het gebruik van dit patiëntrapport (in een Academy en in lokale Moleculair Tumor Boards) en de mogelijkheden voor toegang tot en de inhoud van de database worden verder geïntensiveerd.
  Naamsbekendheid en een goede relatie met diverse groepen van professionals is essentieel. Ook draagt een aansluiting met een voor de professionals bekende bestaande infrastructuur (IKNL, PALGA, BBMRI) hiertoe bij.
 • Groeien tot een excellente organisatie. Om een excellente organisatie te zijn is het van belang om naast de beste mensen, een goed werkend kwaliteitssysteem voor lab en IT ook een korte en betrouwbare doorlooptijd van biopt tot patiëntrapport te realiseren. Privacy en datatoegang moeten evenwichtig gewaarborgd zijn in de governance over de data. Een world-class (algoritme) softwareontwikkeling en een schaalbare IT-infrastructuur zijn noodzakelijk.
 • Structurele financiering. Om de continuïteit te waarborgen is structurele financiering noodzakelijk naast en ter vervanging van de toezeggingen van de Hartwig Foundation. Deze financiering komt voort uit goede doelenfondsen en baten uit dienstverlening aan klinisch genetica-afdelingen van centra en onderzoeksinstituten. Tot slot is opname in het vergoede zorgsysteem de basis voor financiering op middellange termijn.

Bestuur en organisatie

Raad van toezicht

Bestuur | directie

 • Hans van Snellenberg
 • Edwin Cuppen

Wetenschappelijke raad

Verslag uitgeoefende activiteiten

Samenwerking met veldpartijen

In 2018 is blijvend geïnvesteerd in de samenwerking met alle relevante veldpartijen en organisaties, waaronder oncologen, longartsen, pathologen, klinisch genetici en andere behandelaars (NVMO, NVALT, NVVP, VKGN), IKNL en samenwerkende ziekenhuizen (NFU, NVZ), BBMRI, PALGA en HealthRI en de bij Stichting CPCT aangesloten ziekenhuizen.

Tevens zijn individuele farmaceuten, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), (kanker)patiëntenorganisaties Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Inspire2Live, KWF Kankerbestrijding en adviesorganen NZa, ZiNL en het Ministerie van VWS op de hoogte gebracht van de missie en de voortgang van de activiteiten van Hartwig Medical Foundation.

Publiekscommunicatie

Halverwege 2018 is de communicatie naar de patiëntorganisaties en het grote publiek uitgebreid. Het doel voor 2018 was en voor 2019 is om de kennis over het nut van een uitgebreide DNA-test te verspreiden. Naast een verbeterde opzet van de website voor de verschillende beroepsgroepen, is ook de informatie voor de patiënt uitgebreid. Deze informatie wordt in 2019 verder vormgegeven.

Health Deal

Het afronden van de Health Deal, waarvan het startsein in 2016 plaatsvond, is een complex en intensief traject, met veel stakeholders. Hartwig Medical Foundation nam daarin, onder regie van het Ministerie van VWS, het voortouw. Zestien veldpartijen willen bereiken dat WGS, IT/bioinformatische-analyse en databasing structureel wordt opgenomen in het nationale zorgsysteem voor oncologie, om te komen tot een lerend zorgsysteem.
Een van de uitdagingen om de uitgebreide DNA-test onderdeel te laten worden van vergoede zorg, is om bewijsvoering te genereren, die voldoet aan de stand der wetenschap en praktijk. De eisen voor die bewijsvoering zijn streng en vragen om meerjarige onderbouwing van klinische effectiviteit. Om een vervolg te geven aan de inspanningen die door de stakeholders binnen de Health Deal zijn verricht, start in 2019 een klinische studie, in samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis om een deel van die bewijsvoering te verkrijgen. Deze studie draagt de naam WGS Implementatie in de standaard Diagnostiek voor Elke kankerpatiënt (WIDE).

Center for Personalised Cancer Treatment-02-studie (CPCT-02-studie)

De CPCT-02-studie heeft als doel de waarde van het sequencen van tumor DNA aan te tonen door het opbouwen van een databank en het identificeren van biomarkers die richtinggevend kunnen zijn voor behandeling van patiënten met een oncologische aandoening.
De focus van de CPCT-02-studie heeft de afgelopen jaren gelegen in het opbouwen van een databank die geschikt is voor verder onderzoek. De schaal en omvang die bereikt is, is indrukwekkend. Deze databank is de grootste ter wereld met WGS-data van tumorweefsels van gemetastaseerde tumoren. Sinds de start van de studie zijn 44 ziekenhuizen aangesloten en zijn tot ultimo 2018 meer dan 6.000 patiënten geïncludeerd in de CPCT-02-studie.

Wijziging inclusiecriteria

Per 1 juli 2018 zijn de inclusiecriteria voor de CPCT-02-studie aangepast om op meer gerichte wijze de database te kunnen verrijken. De CPCT-02-studie includeert een beperktere groep patiënten gericht op dataverzameling voor biomarker discovery. Hierdoor is de inclusie gedaald van circa 250 patiënten per maand naar 100 per maand.

Drug Rediscovery Protocol-studie (DRUP-studie)

De DRUP-studie is een klinisch onderzoek voor patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker voor wie geen standaardbehandeling meer beschikbaar is. Binnen de DRUP-studie wordt onderzocht of voor patiënten een doelgerichte therapie – bedoeld voor andere kankersoorten, maar wel met dezelfde kankercelkenmerken – effectief is. De DRUP-studie is vanaf september 2016 geopend. In 2018 includeerden in totaal 29 ziekenhuizen in Nederland patiënten voor de DRUP-studie, waaronder alle universitair medische centra (8). Ultimo 2018 waren in totaal 248 patiënten gestart met een behandeling. Circa twee derde hiervan is geïncludeerd op basis van door Hartwig Medical Foundation uitgevoerde WGS-analyse.

Bijscholing

De in 2017 aangenomen klinisch moleculair bioloog in de pathologie heeft in 2018 verder voorzien in de bijscholing (Hartwig Academy) van behandelend artsen (in opleiding), oncologen in klinisch genetica in de centra. In een interactieve vorm is in 15 centra bijscholing verzorgd, vaak tijdens een reeds gepland multidisciplinair overleg en enkele malen op specifieke aanvraag. De bijscholing draagt ertoe bij de informatie in het patiëntrapport beter te kunnen duiden en te gebruiken bij de behandeling van patiënten. De bijscholing aan de CPCT-centra die daar behoefte aan en interesse voor hadden is ondertussen afgerond.
In 2019 hoopt Hartwig Medical Foundation een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van digitale scholing en educatie-/ en voorlichtingsmateriaal over WGS en next generation sequencing, voor de medische beroepsgroep; oncologen, pathologen en (research)verpleegkundigen. De voorlichting wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw binnen het programma Personalised Medicine en gebeurt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Medische Oncologie (NVMO).

Patiëntrapport

Enerzijds is in 2018 verder gewerkt aan inhoudelijke verbeteringen van het patiëntrapport. Er is belangrijke informatie aan toegevoegd, zoals de mutational load, microsatelliet-instabiliteit, homologe recombinatie deficiëntie status, mogelijk gemuteerde genen door structurele variatie, aanwezigheid van fusiegenen en gepersonaliseerde suggesties voor mogelijke targeted therapies. Mede hierdoor is het patiëntrapport steeds vaker het startpunt voor mogelijk nieuwe behandelingen van patiënten voor wie dat op basis van de reguliere diagnostiek niet meer mogelijke leek. Anderzijds zijn de mogelijke behandelopties voor de patiënt beter in beeld gebracht.

In oktober 2018 is Hartwig Medical Foundation een samenwerking gestart met iClusion. Met deze samenwerking is het voor artsen in drie stappen mogelijk om voor een specifieke patiënt direct toegang te krijgen tot relevant klinisch onderzoek in Nederland en België. Met de toename van de informatie in het patiëntrapport, groeide ook de vraag naar duiding en toelichting. In 2019 krijgt het patiëntrapport daarom ook een duidelijk zichtbare verandering. De gehele opmaak wordt vernieuwd. Hierdoor wordt het patiëntrapport beter leesbaar en 
toegankelijk voor een grotere doelgroep (oncoloog, patholoog en patiënt).

Dataverzoeken

In 2018 zijn 32 dataverzoeken goedgekeurd. Een verdubbeling ten opzichte van 2017. Aanvragers tonen zich enthousiast over zowel de kwaliteit van de data als over de geboden service.

 • de dataverzoeken in Nederland kwamen onder meer uit het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Erasmus MC en Amsterdam UMC;
 • in Europa kwamen de dataverzoeken uit Denemarken (Aarhus University), Spanje (IRB Barcelona) en Groot Brittannië (Cambridge, Oxford en International Cancer Research Londen);
 • de overige dataverzoeken kwamen uit Australië (Garvan Institute of Medical Research), Canada (Ontario Institute of Cancer Research) en Verenigde Staten (Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Medical School in Boston en de Health & Science University in Oregon).

Focusgroepen

Van de achttien in 2017 en 2018 opgerichte research focusgroepen zijn er negen actief. Doel van de focusgroepen is om het onderzoek naar en het gebruik van genetische en klinische data uit de databank verder te stimuleren rond een bepaalde tumorsoort of thema/behandeling. Iedere focusgroep werkt aan het beantwoorden van onderzoeksvragen in het betreffende veld.

IT-investeringen

In 2018 hebben aanzienlijke investeringen in software ontwikkeling plaatsgevonden. Het Bio-informatica-IT-team heeft gewerkt aan de verbetering van de software van de IT-pipeline. De IT-pipeline zorgt voor het analyseren van de ruwe sequencing data tot en met de weergave van een voor de behandelaar begrijpelijk patiëntrapport. Daarbij is gewerkt aan de verbetering van de nauwkeurigheid en de gevoeligheid van het opsporen van mutaties en andere kenmerken in het DNA van de tumor. Zoals mutational load, translocaties en fusiegenen, microsatelliet instabiliteit, het koppelen van onze uitslagen met kennisbanken (waaronder CiVIC, OncoKB en CGI) én met lopende klinische studies (in samenwerking met iClusion). In samenwerking met Hartwig Medical Foundation Australia is ook gewerkt aan het valideren van de resultaten van de HiSeq versus die van de NovaSeq sequencers.

Van biopt tot patiëntrapport

De doorlooptijd van biopt tot patiëntrapport – ook wel turnaround time of TAT genoemd – is gedurende 2018 teruggebracht naar gemiddeld 25 dagen. Een ‘spoed’ werkwijze kan de TAT terugbrengen tot 10 dagen. 
Investeringen in labprocessen en IT brengen de gemiddelde TAT onder standaard productieomstandigheden in 2019 verder terug naar de gewenste 10 werkdagen.

Apparatuur

In 2018 zijn twee nieuwe (Illumina) NovaSeq6000-systemen aangeschaft ter aanvulling en gedeeltelijke vervanging van de HiSeqX-systemen. In totaal heeft Hartwig Medical Foundation nu de beschikking over drie NovaSeq6000-systemen die samen eenzelfde capaciteit hebben als de 10 HiSeqX-systemen. De HiSeqX-systemen worden uitgefaseerd. De sequencing data van de NovaSeq6000-systemen zijn gevalideerd en hebben een vergelijkbare kwaliteit als die van de HiSeqX-systemen. De TAT van het sequencen met de NovaSeq6000 is een dag korter dan die met de HiSeqX. Daarnaast zijn de operationele kosten (reagentia) beduidend lager. Hiermee is zowel een verbetering in doorlooptijd als kosten per patiëntrapport gerealiseerd.

Moleculaire tumorpercentage test

Het lab team heeft in 2018 verdere stappen gemaakt in het automatiseren van het laboratoriumproces. Zo is er een moleculaire tumorpercentage test ontwikkeld. Biopten worden getest op de aanwezige hoeveelheid tumorcellen met een DNA-analyse in plaats van de standaard pathologie route (waarbij een dun plakje weefsel van het tumorbiopt gesneden wordt en onder een microscoop wordt bekeken). Dit testproces is sneller en helpt om biopten en celmateriaal nauwkeuriger te analyseren en een meer afgewogen oordeel te vellen of een biopt voldoet aan de kwaliteitscriteria om te worden gesequenced.

RNA-sequencing

In 2018 is Hartwig Medical Foundation gestart met het uitlezen van RNA (Ribonucleïnezuur) uit biopten. RNA speelt een belangrijke rol in het coderen, overbrengen, reguleren, interpreteren en tot expressie brengen van genen. Waar er bij WGS gekeken wordt naar het genoom, kijk je met RNA naar het zogenaamde transcriptoom. RNA geeft ons hiermee – nog – meer informatie over het weefsel, bijvoorbeeld welke genen in welke vorm actief zijn. Het onderzoek op RNA-niveau zal naar verwachting toenemen en informatie opleveren welke complementair is aan de WGS data. Dit draagt bij aan een beter inzicht en mogelijke nieuwe biomarkers. De combinatie van whole genome DNA en ‘messenger’ RNA-data van individuele patiënten maakt de database van Hartwig Medical Foundation nog unieker.
Op dit moment verkeert het uitlezen van RNA nog in de onderzoeksfase, in de toekomst is het echter denkbaar dat bevindingen hieruit ook terugkomen in het patiëntrapport. De Hartwig Medical Foundation database bevat inmiddels voor 785 patiënten naast WGS DNA-data ook RNAdata.

ISO 17025-accreditatie

Met de ISO 17025:2005 accreditatie die eind 2017 is verkregen voldoet Hartwig Medical Foundation voor alle WGS-laboratoriumtesten aan internationaal gedefinieerde kwaliteitsnormen. Er is inmiddels een nieuwe versie van de ISO-17025 norm uitgekomen: ISO 17025:2017. Onder leiding van de kwaliteitsmanager worden het kwaliteitssysteem en de procedures in 2019 vernieuwd om te kunnen voldoen aan de nieuwe norm.

Projecten

Aan de toegevoegde waarde van whole genome sequencing (WGS) als accurate diagnostische methode voor het verbeteren van behandeluitkomsten van patiënten met kanker wordt nog door weinigen betwijfeld. Om de toepassing van WGS verder aan te tonen participeert Hartwig Medical Foundation in verschillende projecten.

WIDE | WGS Implementatie in de standaard Diagnostiek voor Elke kankerpatiënt

In het vierde kwartaal van 2018 en de eerste helft van 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor de ondersteuning van een nieuwe klinische studie, in samenwerking met het NKI-AvL: WIDE. De primaire einddoelen van WIDE gaan over de haalbaarheid van de implementatie van WGS in de kliniek en de klinische validatie. De secundaire einddoelen gaan over kosteneffectiviteit (Health Technology Assessment), toegevoegde waarde (extra behandelingsopties) en beter geïnformeerde besluitvorming voor de behandelend arts en patiënt. Tot slot levert de verkregen data binnen WIDE ook een aanvulling op de databank van Hartwig Medical Foundation.

PEGASUS

Eind 2018 is een subsidie toegekend aan het project PEGASUS, van Hanneke van Laarhoven van het Amsterdam UMC, in samenwerking met Hartwig Medical Foundation. In PEGASUS wordt gekeken naar de meerwaarde van WGS voor behandelbeslissingen bij pancreas-, slokdarm- en maagkanker. PEGASUS maakt onderdeel uit van het ZonMw onderzoeksprogramma Personalised Medicine (onderdeel van Goed Gebruik Geneesmiddelen) en heeft als doel bewijslast te genereren die de doelmatige implementatie van behandelingen op maat in de Nederlandse gezondheidszorg ondersteunt. Met PEGASUS wordt onderzocht of een op RNA-expressie gebaseerde voorspeller voor respons op chemotherapie (FOLFIRINOX) aangescherpt kan worden met WGS-informatie. Gekeken wordt of het daarmee geschikt kan worden gemaakt om te voorspellen of patiënten goed op de behandeling zullen reageren. Op die manier worden patiënten met een voorspelde slechte respons ontzien van bijwerkingen van behandelingen die niet aanslaan. Tevens wordt onderzocht in hoeverre WGS gebaseerde diagnostiek extra behandelmogelijkheden oplevert. De eerste resultaten worden in 2021 verwacht. 

BLINC | BLadder cancer Immunotherapy aNd Cost-effectiveness

Er is een subsidieaanvraag ingediend bij KWF Kankerbestrijding voor het project BLINC. De onderzoeksgroep bestaat uit Martijn Lolkema uit het Erasmus MC (hoofdaanvrager), Edwin Cuppen (UMC Utrecht), Mark van de Wiel (Amsterdam UMC – locatie VUmc) en Geert Frederix (UMC Utrecht/Julius Center). Hartwig Medical Foundation ondersteunt dit project. BLINC betreft WGS-gebaseerde biomarker discovery voor immunotherapie bij blaaskankerpatiënten. Tevens wordt de kosteneffectiviteit van de inzet van de WGS-test in kaart gebracht. Het Ministerie van VWS heeft reeds een substantieel bedrag toegezegd als cofinanciering van dit project.

GENONCO

Met de in 2017 verstrekte subsidie door KWF Kankerbestrijding voor het project GENONCO wordt een veilige koppeling gerealiseerd met de nationale kankerregistratie (NKR) en het nationale registratiesysteem van de pathologen (PALGA). Hierbij wordt samengewerkt met IKNL, PALGA en Lygature. Tevens wordt met het opzetten van een dataportaal de databank van Hartwig Medical Foundation toegankelijker gemaakt. Daarnaast kunnen bioinformatici straks voor grootschalige analyses via een cloud omgeving toegang krijgen tot data. Voor beide deelprojecten is het de verwachting dat in 2019 belangrijke functionaliteiten opgeleverd worden. 

Zeldzame tumoren

In samenwerking met Carla van Herpen (Radboudumc) worden de mogelijkheden geëxploreerd om een nieuw project vorm te geven voor patiënten met zeldzame tumoren (> 20.000 per jaar). Het is de bedoeling om een WGS-test te gaan gebruiken om behandelopties in kaart te brengen voor patiënten met deze tumoren waarvoor doorgaans geen medicijnen zijn geregistreerd.

Public Affairs

Position paper

In juni 2018 is de position paper ‘Betere behandeling van patiënten met kanker met behulp van een voorspellende
DNA-test (predictieve WGS-test)’ ondersteund door een dertigtal beroepsbeoefenaars en patiëntorganisaties
opgesteld. De position paper is gedeeld met alle Health Deal partijen, waaronder het Ministerie van VWS en de
Tweede Kamer. Hartwig Medical Foundation pleit ervoor dat de voorspellende DNA-test waarmee zij het volledige
DNA van patiënten met een uitgezaaide tumor uitleest zo snel mogelijk wordt opgenomen in het kankerzorgsysteem.

Horizon Scan geneesmiddelen

In de position paper is een biomarkeranalyse van de Horizonscan Geneesmiddelen (2018) opgenomen. Op basis van die analyse blijkt dat voor 65% van de nieuwe oncolytica biomarkers beschikbaar zijn. Deze biomarkers hebben in de praktijk vaak een beperkt voorspellende waarde of een geneesmiddel wel of niet werkt. Het toepassen van een WGS-test en het verzamelen van data over behandeluitkomsten in een databank biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek om patiëntgroepen beter te stratificeren en biomarkers aan te scherpen.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om via key stakeholders de predictieve diagnostiek met behulp van WGS hoog op de politieke agenda te krijgen. De volgende voorlopige resultaten zijn hieruit voortgekomen:

 • de Tweede Kamer heeft de motie De Vries/Van den Berg aangenomen. Hierin pleitten zij dat patiënten toegang moeten houden tot veelbelovende geneesmiddelen en dat bij (dure) geneesmiddelen ingezet moet worden op het tegengaan van overbehandeling en het verbeteren van gepast gebruik. Zij verzoeken de regering om, samen met de partijen die het hoofdlijnenakkoord hebben ondertekend, de inzet van biomarkers, predictieve testen en registries te bevorderen om gepast gebruik van dure geneesmiddelen te optimaliseren en dit waar nodig financieel te (blijven) ondersteunen;
 • het Ministerie van VWS positioneert het onderwerp binnen het thema gepast gebruik geneesmiddelen. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de naleving en invulling van de motie.

Uitdagingen

Niet alle doelstellingen voor 2018 zijn behaald. Het verbeteren van de kwaliteit van het patiëntrapport, het aanbieden van begrijpelijke informatie voor arts en patiënt had een hogere prioriteit dan het verlagen van de doorlooptijd van biopt tot patiëntrapport. De beoogde termijn van twee weken doorlooptijd is nog niet gehaald in 2018.

Achilleshiel voor de opbouw van de databank van Hartwig Medical Foundation blijft de kwaliteit van de klinische data uit de centra. De kwaliteit van die data is bepalend voor de uitkomsten uit de analyses op die databank. In 2018 is in samenwerking met Stichting CPCT projectmatig gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van die data. Dit heeft geleid tot een sterke vermindering van achterstanden en een verbetering van de betrouwbaarheid. Ook in 2019 wordt ingezet op de inhoudelijke toetsing van de klinische data.

Financiële verantwoording

De financiële resultaten over 2018 zijn opgenomen in het jaarverslag 2018 (pdf) van de stichting.

Verantwoording reserves

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte termijn af te dekken en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Bij Hartwig Medical Foundation bestaat de continuïteitsreserve uit een reserve voor doorlopende organisatiekosten. Het bestuur heeft de reserve bepaald op tenminste één maal en maximaal twee maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

Overige reserve

De overige reserve maakt onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen van de organisatie met de beperking dat het besteed dient te worden aan de doelstelling.