ANBI

Hartwig Medical Foundation heeft de ANBI status, en is een door de Belastingdienst erkend goed doel.

Kerngegevens

Stichting Hartwig Medical Foundation
Science Park 408
1098 XH Amsterdam
info@hartwigmedicalfoundation.nl
RSIN 855072490

BESTUUR EN ORGANISATIE

RAAD VAN TOEZICHT

BESTUUR | DIRECTIE

 • Hans van Snellenberg
 • Edwin Cuppen

WETENSCHAPPELIJKE RAAD

Activiteiten

Hartwig Medical Foundation is werkzaam in het veld van de gezondheidszorg. Ziekenhuizen en andere behandelcentra sturen tumor samples of biopten naar Hartwig Medical Foundation en faciliteren het beschikbaar stellen van (geanonimiseerde) patiënt- en behandelgegevens en ontvangen daar een vergoeding voor. Hartwig Medical Foundation voert systematische DNA- en zo mogelijk RNA-analyses uit en creëert op basis daarvan een rapport dat (via lokale patholoog) voor de behandeld arts beschikbaar komt ten behoeve van therapiekeuze voor de patiënt. De elektronische ziekenhuisinformatiesystemen (eZIS) en bestaande registraties vormen belangrijke bronnen voor patiëntinformatie. Patiëntgegevens en DNA-informatie blijven eigendom van de patiënt en het aanleverende centrum.

Het recht om deze informatie op geanonimiseerde wijze te integreren en te analyseren wordt overgedragen aan Hartwig Medical Foundation en alle data wordt in gestructureerde vorm ter beschikking gesteld aan alle participerende organisaties voor onderzoeksdoeleinden. Daarnaast zullen condities gedefinieerd worden, waaronder specifieke data gebruikt kunnen worden door zorgautoriteiten en zorgverzekeraars voor het verkrijgen van inzicht in kosten en efficiëntie van behandelingen ten behoeve van het beheersen van ons zorgsysteem.

Op dezelfde wijze zal gewerkt worden met farmaceuten voor ondersteuning van kankermedicijnonderzoek en het initiëren van nieuwe clinical trials in Nederland, waardoor nieuwe medicatie versneld bij de patiënt kunnen komen. Opgebouwde kennis in deze processen zal leiden tot betere stratificatie en ontwikkeling van nieuwe medicatie, welke ten goede komt aan de toekomstige patiënt (behandeling) en de maatschappij (economisch en sociaal).

Doelstelling en beleidsplan Hartwig Medical Foundation

De Stichting heeft ten doel – zoals in de Statuten van de stichting vermeld – het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ter bestrijding en behandeling van kanker en andere ziekten, zulks in de ruimste zin des woords, mits in het algemeen belang. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het (doen) opzetten en onderhouden van databanken en een centrale DNA sequencing faciliteit;
 • Het faciliteren van tijdige en verantwoorde klinische implementatie van op genomics technologie gebaseerde diagnostiek;
 • Toepassing van grootschalige sequencing technologiën op patiëntmateriaal te behoeve van identificerenen ontwikkeling van biomarkers;
 • Het opbouwen en valoriseren van kennis en intellectuele eigendom, wat zal terugvloeien in de stichting ten behoeve van (de activiteiten die bijdragen aan) haar doelstelling.

Het beleidsplan bevat het kader, de doelstellingen en de richtlijn voor de activiteiten van Hartwig Medical Foundation en het uitgangspunt voor Raad van Toezicht en het bestuur van de stichting. De overige punten uit het beleidsplan zijn hieronder weergegeven.

Doelstellingen 2018-2019

Hartwig Medical Foundation heeft onderstaande hoofddoelstellingen per aandachtsveld geformuleerd.

Verschil voor de patiënt

 • Patiëntrapport bevat therapy-guidance. Er komt een koppeling met targeted treatment knowledgebases en het rapport bevat een koppeling met klinische trials waar de patiënt mogelijk voor in aanmerking komt.
 • Biomarker discovery. We ontwikkelen algoritmen voor datamining, in samenwerking met Hartwig Medical Foundation Australia. We blijven participeren in researchprojecten als TANGO, N-CIA en GENONCO en vervullen een actieve rol bij kansen voor nieuwe onderzoeksprojecten.
 • Verlagen van de turnaround time van biopt naar patiëntrapport naar twee weken. Om onderdeel van het zorgsysteem te worden dient de doorlooptijd te zijn geënt op vergelijkbare diagnostische testen.

Verankering zorgsysteem

 • Bewijsvoering genereren. We werken aan HTA-analyses van WGS-gebaseerde diagnostiek in de oncologie. Zowel in de praktijk als in de literatuur blijven we inzetten op het overleggen van biomarker-evidence en op de noodzaak voor testen van een sterk groeiend aantal DNA-gebaseerde biomarkers voor kankerpatiënten. Daarnaast zorgen we ervoor dat ook de klinische data in de databank compleet is.
 • Aansluiten bij Goed Gebruik Geneesmiddelen. We intensiveren de lobby richting VWS en Tweede Kamer voor WGS als middel voor gepast gebruik (i.v.m. stijgende kosten). We verzorgen op diverse manieren bijscholing en dragen bij aan kennistoename van specialisten voor het duiden van WGS-resultaten – zo ook in de Moleculair Tumor Boards. 
 • We maken koppelingen met bestaande infrastructuren als BBRMI, PALGA en IKNL.

Innovatie

 • Publicatie in een toonaangevend internationaal tijdschrift met een gedetailleerde beschrijving van de database inclusief initiële bevindingen over gemetastaseerde kanker.
 • Vergroten van mogelijkheden voor onderzoek. Er komt een integratie met internationale cancer genomics data (ICGC) en in het project GENONCO gaan we onderzoekers ‘naar de data te brengen’. Tevens wordt het team van bio-informatici uitgebreid voor een betere consultatie door en advisering van onderzoekers.
 • Ook zullen we actief de opgestarte en nog te vormen 19 focusonderzoeksgroepen faciliteren.
 • Uitbreiding analysetechnieken. We onderzoeken de mogelijkheden van ctDNA-analyse ten behoeve van therapiemonitoring.
 • Strategische positionering in het innovatieve deel van het oncologisch veld. We onderzoeken verdere samenwerking met het Oncode Institute voor onderzoek op de Hartwig Medical Foundation database en valorisatie van de database. Door werkbezoeken, publicaties en het bezoeken van congressen vergroten we de internationale zichtbaarheid. We onderzoeken de mogelijkheden naar gedeeltelijke verdere commercialisatie van de dienstverlening van Hartwig Medical Foundation.

Voorwaarden

 • Opname door het zorgsysteem
 • Beschikbare biomarkers
 • Draagvlak onder de zorgprofessionals
 • Groeien tot een excellente organisatie
 • Structurele financiering

Uitdagingen

 • Verschil maken voor de patiënt en behandelaar, door het invullen van de ‘unmet need’ met een zo compleet mogelijk patiëntrapport.
 • Toegankelijk maken voor alle patiënten, door WGS gebaseerde diagnostiek te verankeren in het zorgsysteem.
 • Blijvend innoveren, om ook overmorgen het verschil te kunnen maken.

Fondsenwerving en funding

De Hartwig Foundation ondersteunt de visie om te investeren in de hierboven beschreven wijze van sequencing en systematische analyse van data en vastlegging in databanken. Tevens onderkent zij dat dit initiatief alleen van de grond kan komen met focus, professionaliteit en voldoende middelen voor de relatief hoge aanvangsinvesteringen. De Hartwig Foundation heeft aangegeven het initiatief te willen ondersteunen.

De funding van Hartwig Medical Foundation bestaat uit 4 hoofdbronnen:

 • Sequencing ten behoeve van academische onderzoeksprojecten;
 • Sequencing ten behoeve van diagnostiek, welke rechtstreeks of indirect via zorgsysteem wordt vergoed;
 • Geanonimiseerde data ten behoeve van onderzoek door derden;
 • Giften vanuit de Hartwig Foundation.

De Hartwig Foundation heeft door middel van een aanvangsdonatie de investering in de innovatieve sequencing apparatuur mogelijk gemaakt en draagt in belangrijke mate bij in de exploitatiekosten.

Beloningsbeleid

De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening van de stichting opgenomen en toegelicht.

De leden van het bestuur en de medewerkers van de stichting ontvangen een bezoldiging. De hoogte van de bezoldiging van het bestuur wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De hoogte van de bezoldiging van de medewerkers van de Stichting wordt bepaald door het bestuur van de stichting. De arbeidsvoorwaarden pakketten van bestuur en medewerkers is gebaseerd op en sluit aan bij de voor de sector gebruikelijke beloning (gezondheidszorg, hoogwaardige laboratoria).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten – in hoofdlijnen

Hartwig Medical Foundation is op 7 april 2015 opgericht. Ter voorbereiding daarvan zijn in de laatste maanden van 2014 en de eerste maanden van 2015 veel voorbereidende activiteiten verricht zoals het selecteren van de juist huisvestingslocatie, het inventariseren van de werkwijze en benodigde apparatuur, het afstemmen met alle betrokken partijen om de basis te leggen voor een nationaal sequencing center in Nederland. In 2016 investeerde Hartwig Medical Foundation in samenwerking met de verschillende beroepsgroepen en met de bij CPCT aangesloten ziekenhuizen. Dat jaar stond (intern) in het teken van de verdere professionalisering van lab en IT. 

Samenwerking met de beroepsgroepen

In 2017 heeft Hartwig Medical Foundation blijvend geïnvesteerd in de samenwerking met verschillende beroepsgroepen (oncologen, longartsen, pathologen, klinisch genetici) en de bij CPCT aangesloten ziekenhuizen. Met het aantrekken van een moleculair bioloog in de pathologie wordt voorzien in een duidelijke kennisbehoefte bij behandelend artsen en researchverpleegkundigen in de centra. In 2017 is op een aantal centrale locaties bijscholing (de zogenoemde Hartwig Medical Foundation Academy) verzorgd, met name gericht op de twee bovengenoemde doelgroepen. 

Goedgekeurde onderzoeksaanvragen

De eerste onderzoeksaanvragen werden in 2017 gedaan. Eind 2017 waren 16 aanvragen goedgekeurd.

Health Deal

In 2017 is veel tijd en energie besteed aan het organiseren van een Health Deal. Hartwig Medical Foundation nam daarin, op initiatief van het ministerie van VWS, het voortouw om samen met 16 partijen (zorgautoriteiten, zorgverzekeraars, ministeries, medisch specialisten,
onderzoeksorganisaties, ziekenhuizen) het volgende te bereiken: een structurele opname van WGS, IT/Bioinformatische-analyse en databasing in het nationale zorgsysteem voor oncologie, om zo te komen tot een lerend zorgsysteem. In dit proces is een aantal zaken bereikt, te weten:

 • een toenemend besef van de noodzaak van een lerend zorgsysteem;
 • meer begrip voor het belang van WGS in de oncologie;
 • een structureel contact met het directoraat Geneesmiddelen en Medische Technologie van VWS;
 • een goede verstandhouding met vrijwel alle aangesloten partijen.

Het afsluiten van een dergelijke Health Deal blijkt een complex en intensief traject. Complexiteit ontstaat enerzijds door de
betrokkenheid van de grote hoeveelheid stakeholders en anderzijds vanwege het gegeven dat Hartwig Medical Foundation zich met haar activiteiten bevindt op het snijvlak van onderzoek en zorg. Daarnaast vraagt het onderdeel worden van de ‘vergoede zorg’ bewijsvoering die voldoet aan de stand der wetenschap en praktijk. De procedure van toelating is echter primair ingericht op toelating van nieuwe medicijnen niet op toelating van predictieve testen. De eisen van deze bewijsvoering zijn streng en vragen om meerjarige onderbouwing van klinische effectiviteit. Naar verwachting wordt het Health Deal-traject in 2018 afgesloten.

Een uitgebreid overzicht van de uitgeoefende activiteiten is te lezen in het jaarverslag 2017 (pdf) van de stichting.

Financiële verantwoording

De financiële resultaten over 2017 zijn opgenomen in het jaarverslag 2017 (pdf) van de stichting.

Verantwoording reserves

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico’s op korte termijn af te dekken en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur heeft de reserve bepaald op tenminste één maal en maximaal twee maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor‐ en algemene kosten en de kosten voor fondsenwerving.

Overige reserve

De overige reserve is een onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen waaraan de beperking is opgelegd het te besteden aan de doelstelling.